Sprzedaż wstrzymanaSzanowni Państwo,
Aktualnie sprzedaż w księgarni jest wstrzymana. Wkrótce wrócimy z bogatszą i atrakcyjniejszą ofertą.
Pozdrawiamy
Zespół Księgarni»
Skip Navigation
 
Top 10 - bestsellery: Inne:

analiza sprawozdań

Wskaźniki w analizie działalności przedsiębiorstwa - Bragg Steven M.

Koszyk

Ilość:
mój koszyk
Wskaźniki w analizie działalności przeds
Cena:99999,00PLN
drukujdrukuj dane produktu
Wskaźniki w analizie działalności przedsiębiorstwa

Książko Stevena Bragga, wybitnego specjalisty w dziedzinie rachunkowości, zawiera uporządkowany opis ponad 200 wskaźników, za pomocą których można zmierzyć zarówno finansowe aspekty działalności przedsiębiorstwa, jak i te związane z produkcją, logistyką, sprzedażą, zarządzaniem zasobami ludzkimi, a nawet kontaktami handlowymi realizowanymi drogą elektroniczną. Autor podkreśla, że aby uzyskać precyzyjny obraz wybranego obszaru, należy uważnie wybrać zestaw miar w zależności od informacji, jakie chce się uzyskać.

W niniejszej książce czytelnik znajdzie:

* opis znaczenia każdego wskaźnika i czytelny przykład jego zastosowania,
* wersje alternatywne dostosowane do konkretnych sytuacji,
* porady, jak zastosować arkusz kalkulacyjny do sporządzania standardowego zestawu wskaźników.

Na szczególną uwagę zasługują ostrzeżenia, w których autor wskazuje, jakimi elementami wzoru można manipulować i jak zadbać o to, aby wartość wskaźnika na pewno odpowiadała rzeczywistości. Dzięki tej pożytecznej książce menedżerowie poszczególnych działów, kontrolerzy finansowi, audytorzy, doradcy, inwestorzy, a także właściciele małych przedsiębiorstw będą mogli łatwo skomponować zestawy miar idealnie dostosowane do celów swojej analizy.

Spis treści:

Przedmowa Podziękowania Wstęp

Rozdział 1. Wskaźniki wykorzystania majątku
Wskaźnik relacji sprzedaży do kapitału obrotowego
Wskaźnik relacji sprzedaży do środków trwałych
Wskaźnik relacji sprzedaży do kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu
Wskaźnik relacji sprzedaży do kapitału własnego
Sprzedaż w przeliczeniu na pracownika
Wskaźnik niezrealizowanych zamówień
Wskaźnik relacji zwrotów do sprzedaży brutto
Wskaźnik relacji kosztów napraw i konserwacji do środków trwałych
Wskaźnik relacji skumulowanej amortyzacji do środków trwałych
Relacja dodatkowych świadczeń pracowniczych do kosztów wynagrodzeń
Wskaźnik relacji kosztów sprzedaży do wartości sprzedaży
Wskaźnik kosztów uznaniowych
Wskaźnik relacji kosztów odsetek do zadłużenia
Wskaźniki kursowe
Wskaźnik kosztów ogólnych
Wskaźnik relacji wartości firmy do majątku
Wskaźnik relacji kosztów ogólnych do kosztów sprzedaży
Rotacja kapitału
Próg rentowności
Marża bezpieczeństwa
Udział podatku w dochodzie

Rozdział 2. Wskaźniki wyników operacyjnych
Wskaźnik aktywów czynnych
Wskaźnik relacji sprzedaży do dochodu operacyjnego
Marża zysku na sprzedaży
Procentowy wskaźnik zysku brutto
Indeks rentowności brutto
Procentowy wskaźnik dochodu z inwestycji
Procentowy wskaźnik zysku operacyjnego
Wskaźnik dźwigni operacyjnej
Procentowy wskaźnik dochodu netto
Podstawowy dochód operacyjny
Zysk na wizytę klienta
Zysk na pracownika
Podstawowa stopa wzrostu
Wskaźnik jakości dochodów

Rozdział 3. Wskaźniki przepływów pieniężnych
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Gotówkowy zwrot ze sprzedaży
Pokrycie kosztów stałych
Okres pokrycia kosztów w dniach
Wskaźnik pokrycia przepływów środków pieniężnych
Relacja wpływów gotówkowych do zafakturowanej wartości sprzedaży i płatności częściowych
Wskaźnik relacji gotówki do aktywów bieżących
Relacja przepływów środków pieniężnych do zapotrzebowania na środki trwałe
Gotówkowy zwrot z aktywów
Wskaźnik relacji gotówki do kapitału obrotowego
Wskaźnik reinwestycji gotówki
Wskaźnik relacji gotówki do bieżących pasywów
Wskaźnik relacji przepływów pieniężnych do zadłużenia
Wskaźnik relacji ceny akcji do przepływów pieniężnych
Wskaźnik wypłaty dywidendy

Rozdział 4. Wskaźniki płynności
Obrót należnościami
Średni okres ściągania należności
Wskaźnik spłaty zaległych należności w dniach
Wskaźnik inkasa należności
Inwestycja w należnośc
i Końcowe saldo należności
Wskaźnik relacji zapasów do sprzedaży
Obrót zapasami
Wskaźnik relacji zapasów do kapitału obrotowego
Współczynnik płynności
Wskaźnik spłaty zobowiązań w dniach
Obrót zobowiązaniami
Wskaźnik bieżącej płynności
Wskaźnik płynności szybkiej
Wskaźnik płynności gotówkowej
Wskaźnik relacji sprzedaży do aktywów bieżących
Produktywność kapitału obrotowego
Kapitał obrotowy w dniach
Wskaźnik okresu bezpieczeństwa gotówkowego
Wskaźnik pasywów bieżących
Wskaźnik relacji pasywów bieżących z wymaganym terminem zapłaty do łącznych pasywów bieżących
Wskaźnik relacji kapitału obrotowego do zadłużenia
Wskaźnik konwersji aktywów ryzykownych
Wskaźnik relacji aktywów trwałych do pasywów długoterminowych
Wskaźnik relacji zadłużenia krótkoterminowego do długoterminowego
Wzór z-score altmana na obliczanie prawdopodobieństwa upadłości

Rozdział 5. Wskaźniki struktury kapitału i wypłacalności
Wskaźnik pokrycia odsetek
Wskaźnik pokrycia zadłużenia
Wskaźnik jakości aktywów
Wskaźnik relacji rozliczeń międzyokresowych do aktywów
Wskaźnik pokrycia dywidendy od akcji uprzywilejowanych
Wskaźnik relacji zadłużenia do kapitału własnego
Wskaźnik zadłużenia finansowego
Wskaźnik relacji zatrzymanego zysku do kapitału akcyjnego
Wskaźnik relacji akcji uprzywilejowanych do kapitału akcyjnego
Wskaźnik relacji kapitału wyemitowanego do statutowego

Rozdział 6. Wskaźniki zwrotu z inwestycji
Majątek netto
Wartość księgowa na akcję
Wartość księgowa aktywów rzeczowych
Rentowność zaangażowanych aktywów
Rentowność wykorzystanej infrastruktury
Rentowność aktywów operacyjnych
Procentowa rentowność kapitału własnego
Rentowność akcji zwykłych
Wskaźnik dźwigni finansowej
Stopa wzrostu kapitału własnego
Zysk na akcję
Procentowa zmiana zysku na akcję
Ekonomiczna wartość dodana
Względna wartość wzrostu
Wskaźnik wypłaty dywidendy
Wskaźnik stopy dywidendy

Rozdział 7. Wskaźniki wyników rynkowych
Wskaźnik relacji kupna do sprzedaży akcji przez osoby mające dostęp do poufnych informacji
Rynkowa wartość dodana
Wskaźnik wartości przedsiębiorstwa do zysku
Wskaźnik relacji opcji na akcje do akcji zwykłych
Koszt kapitału
Wskaźnik relacji sprzedaży do ceny akcji
Wskaźnik cena/zysk
Stopa kapitalizacji

Rozdział 8. Wskaźniki dla działu finansowo-księgowego
Wskaźnik wykorzystania przysługujących rabatów
Odsetek niewykorzystanych rabatów z tytułu wcześniejszej zapłaty
Liczba obsłużonych transakcji na pracownika
Odsetek błędów w transakcjach
Średni czas wystawiania faktur
Średni czas oczekiwania na zapłatę w oparciu o rozliczenia kosztów pracowników
Opłaty transakcyjne dotyczące wynagrodzeń w przeliczeniu na pracownika
Czas potrzebny na sporządzenie sprawozdania finansowego
Odsetek niedotrzymanych terminów składania rozliczeń podatkowych
Odsetek produktów, dla których skalkulowano koszty przed wprowadzeniem na rynek
Procentowa relacja oszczędności uzyskanych dzięki zaleceniom audytorów wewnętrznych do kosztów
Wydajność audytu wewnętrznego
Odsetek nieściągalnych należności
Odsetek należności przeterminowanych o X dni
Procentowa relacja ściągniętych kwot do przydzielonych przeterminowanych należności
Wskaźnik skuteczności windykacji
Odsetek wpływów kasowych rejestrowanych w dniu otrzymania
Ryzyko niedopasowania wpływów
Koszt kredytu
Wskaźnik zysku od zainwestowanych środków
Odsetek prowizji
Procentowe wykorzystanie zdolności kredytowej

Rozdział 9. Wskaźniki dla działu technicznego
Precyzja wykazów materiałów
Precyzja harmonogramu operacji
Odsetek nowych produktów wprowadzanych na rynek
Odsetek obrotów ze sprzedaży nowych produktów
Odsetek wykorzystania nowych części w nowych produktach
Odsetek istniejących części wykorzystanych w nowych produktach
Średnia liczba odrębnych produktów na projekt
Odsetek produktów trafiających na rynek przed konkurencją
Wskaźnik niematerialności
Wskaźnik odwołań do publikacji naukowych w patentach
Stosunek kosztu rzeczywistego do docelowego
Odsetek roszczeń gwarancyjnych
Czas od rozpoczęcia projektu do produkcji
Odsetek wykorzystania powierzchni użytkowej

Rozdział 10. Wskaźniki dla działu HR
Rotacja pracowników
Średni czas potrzebny na zatrudnienie
Odsetek stanowisk nieobsadzonych w terminie
Odsetek zatrudniania stażystów
Wskaźnik relacji liczby personelu pomocniczego do całkowitego personelu

Rozdział 11. Wskaźniki dla działu logistyki
Precyzja planowania produkcji
Optymalna wielkość zamówienia
Liczba zamówień składanych w danym okresie
Opłacalny rozmiar serii produkcyjnej
Rotacja zapasów surowców
Udział surowców
Rotacja zapasów produktów gotowych
Odsetek przestarzałych zapasów
Odsetek zapasów > X dni
Odsetek zapasów, które można zwrócić
Dokładność inwentaryzacji
Odsetek certyfikowanych dostawców
Odsetek dostawców z elektroniczną wymianą danych
Rotacja dystrybucji
Odsetek części dostarczanych na czas
Odsetek wad w zakupionych komponentach
Odsetek komponentów przychodzących w poprawnej ilości
Odsetek rzeczywistych wpłat różnych od ceny w zleceniu
Odsetek zleceń zakupu poniżej minimalnej wartości
Odsetek wykorzystania firmowych kart kredytowych
Odsetek zatwierdzonych wpływów według zleceń zakupu
Wskaźnik odzyskania kosztów przewozu w wyniku audytu
Precyzja kompletacji produktów przeznaczonych do montażu
Wskaźnik kompletowania zamówień
Średni czas potrzebny na wysyłkę
Odsetek terminowych dostaw
Odsetek produktów uszkodzonych podczas transportu
Odsetek sprzedaży przez dystrybutorów

Rozdział 12. Wskaźniki dla działu produkcji
Produktywność wąskiego gardła
Czas taktu
Odsetek ponownego przetworzenia w wąskim gardle
Realizacja planu w wąskim gardle
Wykorzystanie wąskiego gardła
Stopień braku równowagi
Skuteczność przerobu
Czas ścieżki krytycznej produkcji
Wydajność produkcji
Próg rentowności zakładu
Efektywność produkcji
Wskaźnik produktywności
Liczba wyprodukowanych sztuk w na godzinę bezpośredniej robocizny
Średni czas ustawiania urządzeń
Odsetek nieplanowanych przestojów maszyn
Średni czas do wystąpienia awarii
Odsetek zadowalających produktów gotowych
Rotacja produktów w toku
Odsetek odpadów
Odsetek roszczeń gwarancyjnych
Wskaźnik relacji kosztów serwisowych do wartości środków trwałych
Wskaźnik kosztów pośrednich
Punkt ponownego zamawiania
Wskaźnik terminowości dostaw

Rozdział 13. Wskaźniki dla działu sprzedaży i marketingu
Udział w rynku
Rotacja klientów
Wskaźnik rekomendacji
Wskaźnik skuteczności sprzedażowej strony internetowej
Okres pomiędzy kolejnymi zakupami
Wskaźnik skuteczności kampanii pocztowych
Wskaźnik zatrzymania klientów w przypadku telemarketingu
Odsetek zrealizowanej sprzedaży do odwiedzin strony WWW
Wskaźnik wartości ofert do wartości sfinalizowanych transakcji
Wskaźnik przekonywania klientów
Obrót w przeliczeniu na handlowca
Produktywność sprzedaży
Efektywność sprzedaży
Procentowy trend sprzedaży według linii produktowej
Elastyczność popytu
Niezrealizowane zamówienia w dniach

Rozdział 14. Analiza wskaźnikowa z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
Analiza proporcjonalna sprawozdania finansowego
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego
Automatyczna analiza wyniku wskaźnika
Analiza dźwigni
Analiza trendu
Prognozowanie
Analiza przepływów pieniężnych
Analiza środków trwałych
Analiza kapitalizacji odsetek
Analiza inwestycji
Analiza ryzyka

Dodatek. Zestawienie wskaźników
Wskaźniki wykorzystania majątku
Wskaźniki wyników operacyjnych
Wskaźniki przepływów pieniężnych.
Wskaźniki płynności
Wskaźniki struktury kapitału i wypłacalności
Wskaźniki zwrotu z inwestycji
Wskaźniki wyników rynkowych
Wskaźniki dla działu finansowo-księgowego
Wskaźniki dla działu technicznego
Wskaźniki dla działu zasobów ludzkich
Wskaźniki dla działu logistyki
Wskaźniki dla działu produkcji
Wskaźniki dla działu sprzedaży i marketingu


Słowniczek

O autorze Indeks

Pozycja niedostępna
 

Czarodzieje rynku Schwager   |  Gospodarka rozwój krach   |  Historia złota   |  Inwestowanie w wartość   |  Międzyrynkowa analiza kursów   |  Skuteczny inwestor   |  Poker kłamców   |  Strategie inwestycyjne Robert Miner   |  Teoria nowoczesnego inwestowania